042 - 453 33 30
3000+ produkter
Frakt från 39 SEK
Upp till 5 års garanti
AAA sedan 2018
Trygg e-handel

Diodhusets integritetspolicy

Personuppgifter

Diodhuset värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilka slags personuppgifter vi samlar in, hur dessa används och vilka som får ta del av uppgifterna. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi strävar efter att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

Ansvar

Diodhuset Sverige AB, (”vi”), org. nr 556740-5443, Bangatan 3, 265 38 Åstorp, Sverige, telefon 042-453 33 30, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Diodhuset behandlar är:

Personnummer
Namn
E-postadress
Köp-, betal- och orderhistorik
Betal- och kreditkortsnummer
Leveransadress
IP-adress
Telefonnummer

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även komma att användas för utskick per sms och e-post. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.

Diodhuset använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Diodhuset använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Vi använder oss också av Facebook-pixel på vår hemsida. Detta är ett analysverktyg för att mäta våra annonsers effektivitet. Mer information om Facebook-pixel finns här.

Vi säljer inte, hyr inte ut och gör inte dina personuppgifter tillgängliga för någon utomstående och överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. 

Diodhuset använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Diodhuset sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund så sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Diodhusets åtaganden gentemot dig, exempelvis för att uppfylla leverans och garanti-åtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Dina rättigheter - tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och i vissa fall raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att personuppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.

Diodhuset vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Diodhuset förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna de korrekta uppgifterna till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@diodhuset.se. Du har rätten att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

 

Ändringar i Integritetspolicy

Diodhuset förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.